วิสัยทัศน์และปรัชญา

"มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี" เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ บนพื้นฐานการวิจัยและสร้างสรรค์ภูมิปัญญา ร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปรัชญา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโทรคมนาคมและการสื่อสารข้อมูล มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ การคิดวิเคราะห์เชิงระบบ ทางด้านโทรคมนาคมและการสื่อสารข้อมูล
มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ หมั่นแสวงหาความรู้ เป็นที่พึ่งของท้องถิ่น และทํางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

 

^