หลักสูตรอบรม

  • MikroTik Certifid Network Associate (MTCNA)
  • Oracle PL/SQL
  • การสร้างสื่อการสอน โดยใช้ Adobe Captivate
  • linux สำหรับผู้ดูแลระบบ
  • Cisco CCNA R&S: Introduction to Networks
  • Cisco CCNA R&S: Routing and Switching Essentials
  • Cisco CCNA R&S: Scaling Networks
  • Cisco CCNA R&S: Connecting Networks
  • Cisco CCNA R&S 6.0 Bridging
  • Cisco IoT Fundamentals: Conecting Things
^