ประวัติ

เปิดหลักสูตรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติเห็นชอบและรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโทรคมนาคมและการสื่อสารข้อมูล
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560

ขื่อเต็ม (ภาษาไทย)        วิทยาศาสตรบัณฑิต (โทรคมนาคมและการสื่อสารข้อมูล)
ชื่อย่อ  (ภาษาไทย)        วท.บ. (โทรคมนาคมและการสื่อสารข้อมูล)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)    Bachelor of Science (Telecommunications and Data Communications)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)     B.Sc. (Telecommunications and Data Communications)

^