แผนการเรียนระยะยาว

แผนการเรียน ลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโทรคมนาคมและการสื่อสารข้อมูล
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต
ผู้ที่จบการศึกษาระดับ ปวส.  - สามารถเทียบโอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้ 15 หน่วยกิต (5 วิชา) และ
- สามารถเทียบโอนหมวดวิชาเฉพาะของสาขาได้อีก 27 หน่วยกิต (9 วิชา)
  รวมเทียบโอนได้ทั้งสิ้น  42  หน่วยกิต (14 วิชา)
- เรียนต่ออีกเพียง 2 ปีครึ่ง ก็สามารถจบปริญญาตรีได้

--> ดู รายวิชาที่เทียบโอนได้ <--

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1
 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ศึกษาทั่วไป เลือกเรียนวิชาศึกษาทั่วไป 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต
เฉพาะ (พื้นฐานวิชาชีพ)
 
5781101 ภาษาอังกฤษสำหรับโทรคมนาคมและการสื่อสารข้อมูล 1 3(3-0-6)
5781103 พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)
5781104 ฟิสิกส์สำหรับโทรคมนาคมและการสื่อสารข้อมูล 3(3-0-6)
5781105 คณิตศาสตร์สำหรับโทรคมนาคมและการสื่อสารข้อมูล 3(3-0-6)
รวม 18
 ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ศึกษาทั่วไป เลือกเรียนวิชาศึกษาทั่วไป 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต
เฉพาะ (พื้นฐานวิชาชีพ) 5781102 ภาษาอังกฤษสำหรับโทรคมนาคมและการสื่อสารข้อมูล 2 3(3-0-6)
เฉพาะ (วิชาชีพบังคับ) 5781201 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3(2-2-5)
5781501 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
5781502 สัญญาณและระบบ 3(2-2-5)
รวม 18
 ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ศึกษาทั่วไป เลือกเรียนวิชาศึกษาทั่วไป 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต
เฉพาะ (พื้นฐานวิชาชีพ) 5782106 ความน่าจะเป็นและสถิติในงานโทรคมนาคมและ
การสื่อสารข้อมูล
3(3-0-6)
เฉพาะ (วิชาชีพบังคับ) 5782107 หลักการสื่อสาร 3(2-2-5)
5782601 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3(2-2-5)
รวม 15
 ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2
 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ศึกษาทั่วไป เลือกเรียนวิชาศึกษาทั่วไป 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต
เฉพาะ (วิชาชีพบังคับ) 5782203 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
5782503 วิศวกรรมอินเทอร์เน็ต 3(2-2-5)
5782301 การสื่อสารไมโครเวฟและดาวเทียม 3(2-2-5)
เฉพาะ (วิชาชีพเลือก) 5782202     ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5)
รวม 18
แผนการศึกษาที่ 1  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 
ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ศึกษาทั่วไป เลือกเรียนวิชาศึกษาทั่วไป 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต
เฉพาะ (วิชาชีพบังคับ) 5783302 การสื่อสารดิจิทัล 3(2-2-5)
5783504 ระบบการสื่อสารไร้สายและระบบการสื่อสารเคลื่อนที่ 3(2-2-5)
เฉพาะ (วิชาชีพเลือก) 5783204 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 3(2-2-5)
เลือกเสรี 5783205 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา 3(2-2-5)
รวม 18
 ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
เฉพาะ (วิชาชีพบังคับ) 5783401 การจำลองสำหรับโทรคมนาคมและการสื่อสารข้อมูล 3(2-2-5)
5783505 ระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ 3(2-2-5)
5783602 กฎหมายและจริยธรรมด้านกิจการโทรคมนาคม 3(3-0-6)
เฉพาะ (วิชาชีพเลือก) 5783303 การสื่อสารในระบบบรอดแบนด์ 3(2-2-5)
5783604 เทคโนโลยีไคลเอนต์ เซิร์ฟเวอร์ 3(2-2-5)
เฉพาะ
(การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
5783801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2(180)
รวม 17
 
ปีที่ 3  ภาคฤดูร้อน
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
เฉพาะ
(การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
5783802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5(450)
รวม 5
 ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
เฉพาะ (วิชาชีพบังคับ) 5784404 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 3(2-2-5)
5784607 การวิจัยด้านโทรคมนาคมและการสื่อสารข้อมูล 3(2-2-5)
5784902 โครงงานสำหรับโทรคมนาคมและการสื่อสารข้อมูล 3(2-2-5)
เฉพาะ (วิชาชีพเลือก) 5784304 ระบบสมองกลฝังตัว 3(2-2-5)
รวม 12
 ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
เฉพาะ (วิชาชีพบังคับ) 5784506 การบริหารและการออกแบบเครือข่าย 3(2-2-5)
5784507 ความปลอดภัยของสารสนเทศ 3(2-2-5)
เฉพาะ (วิชาชีพเลือก) 5784605 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการประมวลผลแบบกระจาย 3(2-2-5)
เลือกเสรี 5784606 เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5)
รวม 12
แผนการศึกษาที่ 2  สหกิจศึกษา
 
ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1

 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ศึกษาทั่วไป เลือกเรียนวิชาศึกษาทั่วไป 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต
เฉพาะ (วิชาชีพบังคับ) 5783302 การสื่อสารดิจิทัล 3(2-2-5)
5783504 ระบบการสื่อสารไร้สายและระบบการสื่อสารเคลื่อนที่ 3(2-2-5)
เฉพาะ (วิชาชีพเลือก) 5783204 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 3(2-2-5)
เลือกเสรี 5783205 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา 3(2-2-5)
รวม 18
 
ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
เฉพาะ (วิชาชีพบังคับ) 5783401 การจำลองสำหรับโทรคมนาคมและการสื่อสารข้อมูล 3(2-2-5)
5783505 ระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ 3(2-2-5)
5783602 กฎหมายและจริยธรรมด้านกิจการโทรคมนาคม 3(3-0-6)
เฉพาะ (วิชาชีพเลือก) 5783303 การสื่อสารในระบบบรอดแบนด์ 3(2-2-5)
5783603 การทำเหมืองข้อมูล 3(2-2-5)
5783604 เทคโนโลยีไคลเอนต์ เซิร์ฟเวอร์ 3(2-2-5)
5784405 การประมวลผลภาพดิจิทัล 3(2-2-5)
รวม 21
ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1

 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
เฉพาะ (วิชาชีพบังคับ) 5784404 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 3(2-2-5)
5784506 การบริหารและการออกแบบเครือข่าย 3(2-2-5)
5784507 ความปลอดภัยของสารสนเทศ 3(2-2-5)
5784607 การวิจัยด้านโทรคมนาคมและการสื่อสารข้อมูล 3(2-2-5)
5784902 โครงงานสำหรับโทรคมนาคมและการสื่อสารข้อมูล 3(2-2-5)
เลือกเสรี 5784304 ระบบสมองกลฝังตัว 3(2-2-5)
เฉพาะ (เตรียมสหกิจศึกษา) 5783803 การเตรียมสหกิจศึกษา 1(90)
รวม 19
ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
เฉพาะ (สหกิจศึกษา) 5784804 สหกิจศึกษา 6(540)
รวม 6
 
 

 
^