รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ พรเจริญ

กลุ่มบุคลากรประธานสาขาวิชา

ตำแหน่งประธานสาขาวิชา

รายละเอียดการศึกษาสูงสุด ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่อยู่

โทรศัพท์088-5954397

อีเมล์spsarayut@gmail.com

^