คณาจารย์ประจำ สาขาวิชาโทรคมนาคมและการสื่อสารข้อมูล

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • thumbnail

  อาจารย์จริยา พันธา

  กรรมการ

 • thumbnail

  อาจารย์ประภาพร กิติศรีวรพันธุ์

  กรรมการ

 • thumbnail

  อาจารย์ ดร.อัจฉรา เชยเชิงวิทย์

  กรรมการและเลขานุการ

^