คณาจารย์ประจำ สาขาวิชาโทรคมนาคมและการสื่อสารข้อมูล

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 • thumbnail

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรีย์ พิมพิมูล

  รองประธานสาขาวิชา

 • thumbnail

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติกรณ์ ทาระธรรม

  กรรมการ

 • thumbnail

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤช เหล่าสาย

  กรรมการ

 • thumbnail

  อาจารย์ณัฐวุฒิ ภูงามเงิน

  กรรมการ

^