คณาจารย์ประจำ สาขาวิชาโทรคมนาคมและการสื่อสารข้อมูล

ประธานสาขาวิชา

 • thumbnail

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ พรเจริญ

  ประธานสาขาวิชา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 • thumbnail

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรีย์ พิมพิมูล

  รองประธานสาขาวิชา

 • thumbnail

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติกรณ์ ทาระธรรม

  กรรมการ

 • thumbnail

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤช เหล่าสาย

  กรรมการ

 • thumbnail

  อาจารย์ณัฐวุฒิ ภูงามเงิน

  กรรมการ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • thumbnail

  อาจารย์จริยา พันธา

  กรรมการ

 • thumbnail

  อาจารย์ประภาพร กิติศรีวรพันธุ์

  กรรมการ

 • thumbnail

  อาจารย์ ดร.อัจฉรา เชยเชิงวิทย์

  กรรมการและเลขานุการ

^