อบรม Google Education

อบรมการใช้งาน Google Apps for Education :
วันแรก :  
เวลา รายละเอียด
8.30-9.00 ลงทะเบียน
9:00-12.00
 • เตรียมความพร้อมเรื่อง บัญชีการเข้าใช้งาน Google Apps for Education
 • แนะนำเครื่องมือ Google Apps for Education
 • การใช้งาน Gmail
 • แนะนำการเข้าถึง Google Drive
 • การใช้ Google Drive
12:00-13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00-16:00
 • สร้าง Folder ห้องเรียนของเรา บน Google Drive
 • สร้างเอกสารการเรียนการสอนบน Google Docs /
(ใช้ Google Spreadsheet แสดงผลการเรียนได้สะดวกขึ้น)
 
 วันที่ 2 :  การทำงานร่วมกัน (Collaboration Day)
เวลา รายละเอียด
9:00-12.00
 • การนำวิดีโอYoutube มาใช้งานในการจัดการเรียนการสอน
 • การใช้งาน Google Form
(สร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Google Form)
12:00-13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00-16:00
 • การสร้าง Website รายวิชาโดยไม่ต้องเขียนโค้ด ด้วย Google Sites
 • สร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom
 
 
^