คำอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไป

คำอธิบายรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
9011101      ปรัชญาและตรรกวิทยา                                                                3(3-0-6)
                    Philosophy and Logic
                     ความหมายและขอบข่ายของปรัชญา ปัญหาหลักในปรัชญา ความรู้และที่มาของความรู้ปัญหาด้านจริยศาสตร์ แนวคิดสำคัญของปรัชญาตะวันตกและปรัชญาตะวันออก ตรรกวิทยาในฐานะเครื่องมือของปรัชญา ระบบเหตุผลและลักษณะการอ้างเหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย การวิเคราะห์และวิจารณ์ปรากฏการณ์ต่าง ๆ อย่างมีหลักการ หลักเกณฑ์ความสมเหตุสมผลในการอ้างเหตุผล และการวิเคราะห์ การอ้างเหตุผลในภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
 
9011102      ชีวิตกับสุนทรียะ                                                                           3(3-0-6)
                     Life and Aesthetics
                    ความหมายของสุนทรียภาพ มนุษย์และประสบการณ์ทางความงาม การพัฒนาประสาทสัมผัสการเลือกสรรค่าของความงามจากทัศนศิลป์เพื่อสนองความต้องการและความรู้สึกทางอารมณ์และจิตใจ การปลูกฝังและพัฒนาตนเองให้เจริญงอกงามมีคุณค่า ความงามของการแสดงนาฏศิลป์ไทย วิวัฒนาการด้านการละครไทยรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ลักษณะวิธีการการแสดงชนิดต่าง ๆ การสื่อความหมายของท่ารำ การแต่งกาย การแสดงพื้นบ้านในท้องถิ่น องค์ประกอบพื้นฐานของดนตรี การฟังและการศึกษาดนตรี การผสมวงดนตรีไทยและสากล คีตลักษณ์ทั่ว ๆ ไป คีตกวีที่สำคัญ ๆ วรรณกรรมดนตรีที่ได้รับยกย่อง ประวัติดนตรี การฟังอย่างชาญฉลาด ความเพลิดเพลินและความซาบซึ้งในดนตรี
 
9012101      การรู้สารสนเทศ                                                                            3(3-0-6)
                     Information Literacy                                                         
                     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศ และการศึกษาค้นคว้าในระดับอุดมศึกษา การรู้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ การกำหนดความต้องการสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ การเรียบเรียงและนำเสนอสารสนเทศ การเขียนเอกสารอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมประกอบการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย
 
9012102      พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                                                  3(3-0-6)
                     Human Behaviors and Self  Development
                     แนวคิดเกี่ยวกับมนุษย์ ปัจจัยที่ทำให้เกิดพฤติกรรมมนุษย์ แนวคิดเกี่ยวกับตน ความสำคัญของการพัฒนาตน หลักในการพัฒนาตน เทคนิคและวิธีการพัฒนาตน พุทธจิตวิทยาในการพัฒนาตน กระบวนการกลุ่มและมนุษยสัมพันธ์เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

9012103      การพัฒนาทักษะการคิด                                                                 3(3-0-6)
                     Thinking Skill  Development
                     ความหมาย ความสำคัญ ลักษณะสำคัญ ขอบเขตและระดับของการคิด การคิดในลักษณะกว้าง การคิดในลักษณะเฉพาะ การตัดสินใจ การคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา และการคิดในทางพุทธธรรม การออกแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด การวิจัยเกี่ยวกับการคิดและการประเมินทักษะการคิด
 
9012104      การจัดการชีวิตและการทำงาน                                                        3(3-0-6)
                     Life and  Work Management 
                     แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการชีวิตและการทำงาน ความสำคัญของการจัดการชีวิตและการทำงาน การดำเนินชีวิตที่เป็นสุข จุดมุ่งหมายของตนเอง ความตระหนักรู้ตนเอง การประเมินตนเอง การปรับปรุงตนเอง การบริหารเวลา การจัดลำดับความสำคัญของงานที่จะทำ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การจัดการตนเองการวางแผนชีวิต การพัฒนาครอบครัว การมีสัมมมาอาชีวะ หลักธรรมในการทำงานและการดำเนินชีวิตโครงการพัฒนาทักษะการจัดการชีวิตและการทำงาน
 
9012105      การคิดเชิงสร้างสรรค์และจินตนาการ                                               3(3-0-6)
                     Creative Thinking and Imagination
                     ความหมาย ความสำคัญ ลักษณะ องค์ประกอบของกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์และการจินตนาการ การส่งเสริมการคิดเชิงสร้างสรรค์ เทคนิคในการพัฒนาการคิดเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และจินตนาการ การประเมินผลการคิดเชิงสร้างสรรค์และจินตนาการ
 
9012106      การเรียนรู้ตลอดชีวิต                                                                        3(3-0-6)
                     Life long Learning
                     หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้ในแต่ละวัย นโยบายในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ยุทธศาสตร์และวัฒนธรรมในการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้ในครอบครัว การเรียนรู้ในสังคม การเรียนรู้จากเครือข่าย ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต จิตสำนึกในการศึกษา บุคคลแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้  สังคมภูมิปัญญาและสังคมการเรียนรู้
 
9012107      คุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานสำหรับบัณฑิต                                          3(3-0-6)
                     Basic Morality for Graduates
                     ความหมายของศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม คุณค่าและอุดมการณ์ องค์ประกอบของจริยธรรม คุณค่าเชิงจริยธรรม ทัศนคติต่อพฤติกรรมจริยธรรม การหยั่งลึกทางสังคม การรู้คิดทางสังคม เหตุผลเชิงจริยธรรม ลักษณะมุ่งอนาคต ความเชื่ออำนาจในตน จริยธรรมในสังคมไทย ความขัดแย้งทางจริยธรรม และงานวิจัยเกี่ยวกับจริยธรรม การควบคุม และพัฒนาสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม

9012108      ชีวิตและการเรียนรู้                                                                           3(3-0-6)
                     Life  and  Learning
                     คุณค่าการเรียนรู้ เป้าหมาย ของการเรียนรู้ หลักการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้แบบต่าง ๆ บริบทกับการเรียนรู้ การเรียนรู้ในสังคมไทยในปัจจุบัน การเรียนรู้เพื่อชีวิต การเรียนรู้โดยการนำตนเอง การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ประสบการณ์ทางสังคมกับการเรียนรู้ บูรณาการแห่งการเรียนรู้ การตั้งเป้าหมายและกระบวนการเรียนรู้ การนำเสนอผลการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 
9012109      การศึกษากับการพัฒนาทักษะการทำงาน                                          3(3-0-6)
                     Education  and  Working  Skill Development
                     คุณค่าทางการศึกษาและการทำงาน ความสัมพันธ์ของการศึกษากับการทำงาน กระบวนการศึกษา ธรรมะกับการทำงาน กระบวนการทำงานอย่างมีความสุข คุณภาพชีวิตใน การทำงาน เจตคติที่ดีต่อการทำงาน การพัฒนาทักษะการทำงาน เทคนิคการสอนเสริม มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน การพัฒนาทักษะวิชาชีพ การศึกษาแบบทวิภาคีและการทำงานระหว่างเรียน การฝึกนิสัยรักการทำงาน การสร้างงานอาชีพอิสระ โครงการฝึกอาชีพ โครงการสหกิจศึกษา โครงการธนาคารขยะ โครงการชุมนุมสหกรณ์ โครงการศูนย์ศิลปาชีพ โครงการฟาร์มเกษตร โครงการอาสาสมัครสาธารณะ
 
9012110      จิตตปัญญาศึกษาเพื่อชีวิต                                                                3(3-0-6)
                     Contemplative  Education  for  Life
                     ปรัชญาและหลักการพื้นฐานของจิตตปัญญาศึกษา ดุลยภาพของชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิต กระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษา แนวทางการพัฒนาด้านในตน นิเวศน์ภาวนา จิตตศิลป์ โยคะสมาธิ เครื่องมือ วิธีการและการปฏิบัติตามแนวจิตตปัญญาศึกษา การทำงานเชิงอาสาสมัครและจิตอาสา สุนทรียสนทนา นพลักษณ์ เพื่อการพัฒนาตน การเขียนบันทึก ธรรมชาติกับการเสริมสร้างจิตตปัญญาศึกษา
จิตตปัญญาศึกษากับการพัฒนาชีวิตที่เป็นสุข
 
9012111      เพศศึกษาเพื่อชีวิต                                                                           3(3-0-6)
                     Sex  Education  for  Life
                     ความหมายและขอบข่ายของเพศศึกษา ความสำคัญและความจำเป็นในการเรียนเพศศึกษาความรู้เรื่องเพศวิถีและองค์ประกอบเรื่องเพศ พัฒนาการของมนุษย์ สัมพันธภาพทางเพศ ทักษะส่วนบุคคลพฤติกรรมทางเพศและการแสดงออก สุขภาพทางเพศ สังคมและวัฒนธรรมที่มีบทบาทในการหล่อหลอมวิถีทางเพศ กระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องเพศ 
 
9012112      เศรษฐกิจและการวางแผนชีวิต                                                          3(3-0-6)
                     Economy and Life Planning
                     การตั้งเป้าประสงค์ของชีวิตและการทำงาน การจัดลำดับและการจัดรูปแบบกระบวนการทำงาน การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ร่วมงาน การฝึกคิดวิเคราะห์ การวางแผนทางการเงินและการปรับตัวในภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง
 
9012113      การเป็นผู้ให้                                                                                     3(3-0-6)
                     Philanthropy
                     แนวคิดเกี่ยวกับการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม ตัวอย่างกิจกรรมและประเภทของ   การให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม พระราชดำรัสและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวกับการให้แก่สังคมไทยและพสกนิกรไทย โครงการในพระราชดำริที่สำคัญ การพัฒนาการเป็นผู้ให้ การรณรงค์เผยแพร่จิตสำนึกการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม การจัดกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ในการให้เพื่อสังคม
 
9012114      พระบรมราโชวาท                                                                             3(3-0-6)
                     Royal Guidance
                     พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  พระราชจริยวัตร และพระราชกรณียกิจ  พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับความสุขในการดำเนินชีวิตที่ได้พระราชทานไว้ในโอกาสต่าง ๆ  การวิเคราะห์พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เน้นการรู้และพัฒนาตนเอง  สร้างทักษะ  สร้างสุขภาพ และสร้างทัศนคติ  การปฏิบัติตนให้สอดคล้องตาม    พระบรมราโชวาททั้งทางกาย  ทางจิต ทางสังคม และทางปัญญาเพื่อความสุขในชีวิต  ความสันติของสังคม  ความสุขของแผ่นดินและศักดิ์ศรีของประเทศ
 
9012115      รักเหนือรักในระดับศีลห้า                                                                  3(3-0-6)
                     Love Beyond Condition according to Buddhism’s Five Precepts
                     ความหมายและความสำคัญของศีลห้า  การพัฒนาตนเองให้เป็นมนุษย์ที่มีความสุข  การใช้ศีลห้าเป็นพื้นฐานชีวิต  การปฏิบัติตนเป็นสัมมาทิฏฐิ  การทำความดีให้กับชีวิต  การเดินตามมรรคมีองค์ 8  การมีคุณธรรมรักเหนือรักหรือคุณธรรมสาราณียธรรม 6  การใช้พุทธพจน์ ในการทำงานและการดำเนินชีวิต  การใช้กรรม 3 และผลกรรม 3 ในการดำเนินชีวิตด้วยระบบบุญนิยม การเผยแพร่หลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนาให้เข้าถึงบุคคลประเภทต่าง ๆ

9021101      ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ 1                                         3(3-0-6)
                     Thai for Communicationand  Learning I
                     ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสาร การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร หลักเกณฑ์ รูปแบบและกระบวนการพัฒนาการใช้ภาษาที่ดี การใช้คำ การผูกประโยค การเรียบเรียงข้อความให้สมบูรณ์สละสลวยการย่อความ การย่อหน้า การตอบข้อสอบอัตนัย การวางโครงเรื่อง การฝึกทักษะการใช้ภาษาขั้นพื้นฐานทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านออกเสียง การอ่านในใจและการเขียนเพื่อการสื่อสาร
 
9021102      ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ 2                                         3(3-0-6)
                     Thai for Communicationand  Learning II
                     ทักษะการใช้ภาษาไทยขั้นสูงเพื่อการสื่อสาร ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนและการคิด การใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือสื่อสารในชีวิตประจำวัน และในการศึกษาหาความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประมวลความรู้ความคิดในรูปแบบของการเขียนเรียงความ บทความ รายงานวิชาการ หนังสือราชการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การสมัครงานและการสัมภาษณ์
 
9021103      ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการทำงาน                                       3(3-0-6)
                     English for Communication and Work
                     ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน การทักทาย การกล่าวลา การแนะนำตัว การสนทนาเกี่ยวกับบุคลิกและลักษณะนิสัย งานอดิเรก การใช้ชีวิตในสังคม การให้ข้อมูลและคำแนะนำ การแสดงความรู้สึก การสนทนาเกี่ยวกับตำแหน่ง หน้าที่การงาน สถานที่ทำงาน การใช้วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน การสนทนาโต้ตอบกับผู้ติดต่อในหน่วยงาน การอ่านประกาศ โฆษณา ฉลาก และคู่มือการใช้สิ่งของต่าง ๆ จดหมาย บันทึกข้อความ บัตรเชิญ บัตรอวยพร ข่าว การกรอกแบบฟอร์มการสมัครงานและการสัมภาษณ์
 
9021105      ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                                                                   3(3-0-6)
                     Chinese for Communication
                   ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาจีน การใช้ระบบสัทศาสตร์อักษรภาษาจีน การติดต่อและการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน การทักทาย การกล่าวลา การให้และการรับข้อมูลที่เกิดขึ้นตามสภาวะเหตุการณ์ปกติในชีวิตประจำวัน การต่อรองราคาสินค้า การสนทนาโต้ตอบทางโทรศัพท์ การแสดงการจำลองเหตุการณ์ในสถานการณ์ในชีวิตประจำวันต่าง ๆ และกิจกรรมใช้ภาษาจีนอื่น ๆ รวมถึงการอ่านประกาศโฆษณา การกรอกแบบฟอร์มและการเขียนข้อความการให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานและอาชีพต่าง ๆ การใช้สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 
9021106      ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารและการทำงาน                                           3(3-0-6)
                     Japanese for Communication and  Work
                     ทักษะการเขียน การอ่าน การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่น โดยใช้ตัวอักษรโรมันจิ รูปประโยคไวยากรณ์พื้นฐาน คำศัพท์ และสำนวนในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การทักทาย การแนะนำตนเองและผู้อื่น การถามบอกราคา การถามบอกวัน เวลา เดือน ปี ได้อย่างถูกต้อง ทักษะการอ่านข้อความที่มีรูปประโยคคำศัพท์ พื้นฐานง่าย ๆ ในการสื่อสารทั้งทางสังคมและวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาและสำนวนที่เหมาะสม คำศัพท์ สำนวนในข้อความที่พบเห็นบ่อย ๆ ในป้ายประกาศ โฆษณา รายการโทรทัศน์
 
9022101      การพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ                                                3(3-0-6)
                     Development of Thai Language Skill  for Career
                     ทักษะเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยในการติดต่อสื่อสารอย่างมีศิลปะ และมีประสิทธิภาพทั้งในชีวิตประจำวันและในการประกอบอาชีพ การเลือกใช้ถ้อยคำ สำนวนโวหารเพื่อการติดต่อสื่อสารในงานอาชีพ การสืบค้นข้อมูล การอ่าน การพูด การฟังสารในรูปแบบต่าง ๆ การนำข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพและการประมวลความรู้ความคิด การถ่ายทอดออกมาด้วยการเขียนความเรียงในรูปแบบต่าง ๆ ที่จำเป็นต่องานอาชีพ
 
9022102      ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร                                          3(3-0-6)
                     English for  Information  Learning
                     ทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษ ทั้งเชิงวิชาการและบันเทิง การศึกษาภาษาอังกฤษจากสื่อชนิดต่าง ๆ บทเรียนสำเร็จรูป แบบฝึกอ่านด้วยตนเอง โปรแกรมการเรียนภาษา ซีดี-รอม เคเบิลทีวี  อินเตอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูลและการเรียนรู้ด้วยตนเอง การอ่านข้อความที่กำหนดให้ การตีความสรุปใจความสำคัญ บอกรายละเอียด และรายงานข้อความที่อ่านได้
 
9022104      ภาษาจีนเพื่อการทำงานระดับพื้นฐาน                                                3(3-0-6)
                     Chinese for Basic Work
                     การพัฒนาทักษะด้านการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียนภาษาจีน การติดต่อประสานงาน การใช้คำศัพท์ในการสนทนาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพในภาคธุรกิจ การให้และการรับข้อมูลในชีวิตประจำวัน การเลือกใช้รูปแบบการสนทนา การสนทนาโต้ตอบเชิงธุรกิจทางโทรศัพท์ การจำลองเหตุการณ์และกิจกรรมอื่น ๆ  ในการใช้ภาษา

9022105      ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร                                                               3(3-0-6)
                
    Korean for Communication
                     ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาเกาหลี การใช้ระบบสัทศาสตร์อักษรภาษาเกาหลี การติดต่อและการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน การทักทาย การกล่าวลา การให้และการรับข้อมูลที่เกิดขึ้นตามสภาวะเหตุการณ์ปกติในชีวิตประจำวัน การต่อรองราคาสินค้า การสนทนาโต้ตอบทางโทรศัพท์ การอ่านประกาศโฆษณา การกรอกแบบฟอร์มและการเขียนข้อความให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานและอาชีพต่าง ๆ การใช้สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 
9022106      ภาษาเกาหลีเพื่อการทำงานระดับพื้นฐาน                                            3(3-0-6)
                     Korean for Basic Work
                     การพัฒนาทักษะด้านการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียนภาษาเกาหลี การติดต่อประสานงาน การใช้คำศัพท์ในการสนทนาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพในภาคธุรกิจ การให้และการรับข้อมูลในชีวิตประจำวัน การเลือกใช้รูปแบบการสนทนา การสนทนาโต้ตอบเชิงธุรกิจทางโทรศัพท์และในสถานการณ์อื่น ๆ
 
9022107      ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร                                                                   3(3-0-6)
                     Laos  for  Communication
                     ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาลาว การใช้ระบบสัทศาสตร์อักษรภาษาลาว  การติดต่อและการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน การทักทาย การกล่าวลา การให้และการรับข้อมูลที่เกิดขึ้นตามสภาวะเหตุการณ์ปกติในชีวิตประจำวัน การต่อรองราคาสินค้า การสนทนาโต้ตอบทางโทรศัพท์ การอ่านประกาศ โฆษณา การกรอกแบบฟอร์มและการเขียนข้อความให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานและอาชีพต่าง ๆ การใช้สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 
9022108      ภาษาลาวเพื่อการทำงานระดับพื้นฐาน                                               3(3-0-6)
                     Laos  for Basic  Work
                     การพัฒนาทักษะด้านการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียนภาษาลาว การติดต่อประสานงาน การใช้คำศัพท์ในการสนทนาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพในภาคธุรกิจ การให้และการรับข้อมูลในชีวิตประจำวัน  การเลือกใช้รูปแบบการสนทนา  การสนทนาโต้ตอบเชิงธุรกิจทางโทรศัพท์ และในสถานการณ์อื่น ๆ

9022109      ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร                                                           3(3-0-6)
                     Vietnamese  for  Communication
                     ทักษะด้านการฟัง  การพูด  การอ่าน และการเขียนภาษาเวียดนาม  การใช้ระบบสัทศาสตร์อักษรภาษาเวียดนาม  การติดต่อและการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน  การทักทาย การกล่าวลา การให้และการรับข้อมูลที่เกิดขึ้นตามสภาวะเหตุการณ์ปกติในชีวิตประจำวัน การต่อรองราคาสินค้า การสนทนาโต้ตอบทางโทรศัพท์ การอ่านประกาศ โฆษณา การกรอกแบบฟอร์มและการเขียนข้อความให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานและอาชีพต่าง ๆ การใช้สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

9022110      ภาษาเวียดนามเพื่อการทำงานระดับพื้นฐาน                                        3(3-0-6)
                     Vietnamese  for Basic  Work
                    การพัฒนาทักษะด้านการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียนภาษาเวียดนาม การติดต่อประสานงาน  การใช้คำศัพท์ในการสนทนาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพในภาคธุรกิจ การให้และการรับข้อมูลในชีวิตประจำวัน  การเลือกใช้รูปแบบการสนทนา  การสนทนาโต้ตอบเชิงธุรกิจทางโทรศัพท์ และในสถานการณ์อื่น ๆ
 
9022111      ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร                                                                3(3-0-6)
                     Khmer  for  Communication
                     ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมร การใช้ระบบสัทศาสตร์อักษรภาษาเขมร การติดต่อและการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน  การทักทาย  การกล่าวลา การให้และการรับข้อมูลที่เกิดขึ้นตามสภาวะเหตุการณ์ปกติในชีวิตประจำวัน  การต่อรองราคาสินค้า  การสนทนาโต้ตอบทางโทรศัพท์  การอ่านประกาศ โฆษณา การกรอกแบบฟอร์มและการเขียนข้อความให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานและอาชีพต่าง ๆ การใช้สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 
9022112      ภาษาเขมรเพื่อการทำงานระดับพื้นฐาน                                             3(3-0-6)
                     Khmer  for Basic  Work
                     การพัฒนาทักษะด้านการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียนภาษาเขมร การติดต่อประสานงาน  การใช้คำศัพท์ในการสนทนาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพในภาคธุรกิจ การให้และการรับข้อมูลในชีวิตประจำวัน การเลือกใช้รูปแบบการสนทนา การสนทนาโต้ตอบเชิงธุรกิจทางโทรศัพท์และในสถานการณ์อื่น ๆ

9022113      ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร                                                                 3(3-0-6)
                     Myanmar  for  Communication
                     ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาพม่า การใช้ระบบสัทศาสตร์อักษรภาษาพม่า การติดต่อและการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน  การทักทาย  การกล่าวลา การให้และการรับข้อมูลที่เกิดขึ้นตามสภาวะเหตุการณ์ปกติในชีวิตประจำวัน  การต่อรองราคาสินค้า  การสนทนาโต้ตอบทางโทรศัพท์ การอ่านประกาศ โฆษณา การกรอกแบบฟอร์มและการเขียนข้อความให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานและอาชีพต่าง ๆ การใช้สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 
9022114      ภาษาพม่าเพื่อการทำงานระดับพื้นฐาน                                              3(3-0-6)
                     Myanmar  for Basic  Work
                     การพัฒนาทักษะด้านการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียนภาษาพม่า การติดต่อประสานงาน  การใช้คำศัพท์ในการสนทนาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพในภาคธุรกิจ การให้และการรับข้อมูลในชีวิตประจำวัน  การเลือกใช้รูปแบบการสนทนา  การสนทนาโต้ตอบเชิงธุรกิจทางโทรศัพท์ และในสถานการณ์อื่น ๆ
                    
^