คำอธิบายรายวิชาเฉพาะ

คำอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ
5781101 ภาษาอังกฤษสำหรับโทรคมนาคมและการสื่อสารข้อมูล 1 3(3-0-6)
English for Telecommunications and Data Communications I
                 คำศัพท์ทางเทคนิค การค้นหาบทความและงานวิจัย การอ่าน การตีความ การวิเคราะห์ การสรุปบทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านโทรคมนาคมและการสื่อสารข้อมูล
5781102 ภาษาอังกฤษสำหรับโทรคมนาคมและการสื่อสารข้อมูล 2 3(3-0-6)
English for Telecommunications and Data Communications II
                 คำศัพท์และข้อความทางเทคนิค การค้นคว้า การรวบรวม การอ่านเพิ่มเติม การเขียน การอ้างอิง การนำเสนอบทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านโทรคมนาคมและการสื่อสารข้อมูล
5781103 พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)
Fundamentals of Electronics
                 ทฤษฎีสารกึ่งตัวนำ ลักษณะสมบัติกระแส แรงดัน และความถี่ แบบจำลองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์และออกแบบวงจรไดโอด ทรานซิสเตอร์ มอดูเลชัน ดีมอดูเลชัน
วงจรขยาย ออปแอมป์และประยุกต์ใช้วงจรแบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น วงจรกำเนิดสัญญาณ วงจรขยายกำลัง แหล่งจ่ายกระแสตรง
5781104 ฟิสิกส์สำหรับโทรคมนาคมและการสื่อสารข้อมูล 3(3-0-6)
Physics for Telecommunications and Data Communications
                 เวกเตอร์โดยประยุกต์หลักของแรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัม พลังงานระบบอนุภาค สมบัติเชิงกลของสสาร การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง และคลื่นกล ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็กไฟฟ้า
ไฟฟ้ากระแส อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่ ทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้น ฟิสิกส์อะตอมและนิวเคลียร์
5781105 คณิตศาสตร์สำหรับโทรคมนาคมและการสื่อสารข้อมูล 3(3-0-6)
Mathematics for Telecommunications and Data Communications
                 พื้นฐานเกี่ยวกับตรรกศาสตร์ เซต เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ ฟังก์ชัน  พีชคณิตบูลีน ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชัน การแปลงลาปลาซ
ผลการแปลงลาปลาซ ลำดับอนุกรม อนุกรมเทเลอร์ อนุกรมลอเรนต์ อนุกรมกำลัง อนุกรมฟูเรียร์     
 
5781201 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม  3(2-2-5)
Data Structures and Algorithms
                 ชนิดของข้อมูล ข้อมูลแบบนามธรรม โครงสร้างข้อมูล อาร์เรย์ ลิสต์ สแตก คิว ทรี แฮช กราฟ การวิเคราะห์โปรแกรมเชิงเวลาและพื้นที่ อัลกอริทึมการเรียงลำดับข้อมูล
อัลกอริทึมการค้นหาข้อมูล การเลือกใช้โครงสร้างข้อมูล การเขียนโปรแกรมสำหรับโครงสร้างข้อมูลแต่ละรูปแบบ
5781501 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  3(2-2-5)
Data Communications and Computer Network Systems
                 หลักการสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น แบบจำลองการสื่อสารข้อมูล หลักการทำงานของโครงสร้างโมเดล โอเอสไอ ทีซีพี/ไอพี รูปแบบการส่งสัญญาณ ตัวกลางที่ใช้ในการส่งสัญญาณ
การมอดูเลต การดีมอดูเลตสัญญาณ การมัลติเพล็กซ์ การดีมัลติเพล็กซ์ การหาค่าความผิดพลาด การแก้ไขความผิดพลาดของข้อมูล อุปกรณ์ในระบบการสื่อสารข้อมูล แนวคิด และหลักการ
ของระบบเครือข่าย ทอพอโลยีของเครือข่าย การดูแลและการจัดการเครือข่าย
 
5781502 สัญญาณและระบบ 3(2-2-5)
Signals and Systems
                 การจำแนกสัญญาณและระบบ ระบบเชิงเส้นที่ไม่ขึ้นกับเวลา ระบบแบบที่ต่อเนื่องทางเวลา ระบบแบบไม่ต่อเนื่องทางเวลา อนุกรมฟูเรียร์ การแปลงฟูเรียร์ การทำคอนโวลูชัน
การหาผลตอบสนองของระบบ การวิเคราะห์สัญญาณโดยใช้การแปลงฟูเรียร์ การแปลงลาปลาซ การแปลงซี การประยุกต์ใช้งานของสัญญาณและระบบ เทคนิคแบบใหม่ในการวิเคราะห์สัญญาณ
การใช้โปรแกรมประยุกต์ในการจำลองแบบ
 
5782106 ความน่าจะเป็นและสถิติในงานโทรคมนาคมและการสื่อสารข้อมูล  3(3-0-6)
Probability and Statistics in Telecommunications and Data Communications
                 ความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง ตัวแปรสุ่ม ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข เหตุการณ์ที่เป็นอิสระต่อกัน การแจกแจงแบบทวินาม และอเนกนาม การแจกแจงแบบปัวซอง
ทฤษฎีของเบย์ ค่าคาดหวัง ค่าคาดหวังแบบมีเงื่อนไข ความแปรปรวน ความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่อง ฟังก์ชัน ความหนาแน่นและการกระจาย การแจกแจงแบบเอกซ์โพเนนเชียล และแบบปกติ
ค่าเฉลี่ยทางสถิติ ความแปรปรวนร่วม การทดสอบสมมติฐาน การประมาณค่าเชิงเส้นการวิเคราะห์ความแปรปรวน การประยุกต์ทางเทคโนโลยีโทรคมนาคมและการสื่อสารข้อมูล
 
5782107 หลักการสื่อสาร 3(2-2-5)
Principles of Communications
                 ความเป็นมาของการสื่อสาร สัญญาณไฟฟ้า การวิเคราะห์และกระบวนการของสัญญาณในระบบสื่อสาร การมอดูเลตและดีมอดูเลตในระบบแอนะล็อก การสื่อสารผ่านระบบโทรศัพท์
ระบบสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ ระบบสื่อสารข้อมูล รหัสในระบบสื่อสาร การส่งรหัส การแพร่กระจายคลื่น สัญญาณรบกวนและผลที่เกิดขึ้นในระบบสื่อสาร การประยุกต์ระบบสื่อสารใช้ในงาน
ด้านโทรคมนาคมและสื่อสารข้อมูล
 
5782202 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5)
Database Management System
                 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล ระบบแฟ้มข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูล ชนิดของฐานข้อมูล แบบจำลองข้อมูล แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ตาราง คีย์ กฎบูรณภาพ
พจนานุกรมข้อมูล รูปแบบ วิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล ฟังก์ชันการขึ้นต่อกัน แบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี การนอร์มัลไลซ์ การเข้าถึงข้อมูล การเก็บข้อมูลโดยใช้ภาษาโครงสร้าง
สำหรับค้นหา เข้าถึงข้อมูล วงจรการพัฒนาฐานข้อมูล การบริหารฐานข้อมูลเบื้องต้น
5782203 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
Object-Oriented Programming
                 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ ความหมาย คุณลักษณะของวัตถุ แอตทริบิวต์ เมท็อด คลาส การติดต่อกันระหว่างวัตถุ ความสัมพันธ์ของคลาส
ความสัมพันธ์ของวัตถุในคลาส การสืบทอด การห่อหุ้มและโพลิมอร์ฟิซึม การจำลองเชิงวัตถุด้วยพื้นฐานยูเอ็มแอล
5782301 การสื่อสารไมโครเวฟและดาวเทียม  3(2-2-5)
Microwave and Satellite Communications
                 สมการแมกซ์เวลล์ เงื่อนไขขอบเขต ทฤษฎีสายนำสัญญาณ พารามิเตอร์เอส การใช้งานสมิทชาร์ท การแมตช์อิมพีแดนซ์ สายนำสัญญาณย่านความถี่ไมโครเวฟ วงจรเรโซแนนซ์
วงจรกรองไมโครเวฟ การวิเคราะห์โครงข่ายไมโครเวฟ อุปกรณ์แบ่งกำลังงาน อุปกรณ์คับเปอร์แบบทิศทางเดียว ตัวขยายสัญญาณที่มีสัญญาณรบกวนต่ำระบบไมโครเวฟและการประยุกต์ใช้งาน
การวัดในงานไมโครเวฟ
5782503 วิศวกรรมอินเทอร์เน็ต  3(2-2-5)
Internet Engineering
                โครงสร้างพื้นฐานของระบบอินเทอร์เน็ต องค์ประกอบของเวิลด์ไวด์เว็บ ระบบอินเทอร์เน็ต การเชื่อมโยงเครือข่าย ช่องทางการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต รายละเอียดเนื้อหา
ของอินเทอร์เน็ต แบบจำลองอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล การกำหนดและควบคุมเส้นทาง ความปลอดภัยการเข้ารหัสข้อมูล จรรยาบรรณในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
5782601 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3(2-2-5)
Electrical Circuit Analysis
                 พื้นฐานทางไฟฟ้า กฎของโอห์ม กฎของเคอร์ชอฟฟ์ แหล่งจ่ายอิสระ แหล่งจ่ายไม่อิสระ การวิเคราะห์วงจรแบบโนด การวิเคราะห์วงจรแบบเมช การซ้อนทับ ทฤษฎีของเทวินิน
และนอร์ตัน การวิเคราะห์วงจรดีซีวงจรเอซีการวิเคราะห์วงจรที่ประกอบด้วยตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวนำ ตัวเก็บประจุ
 
5783204 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 3(2-2-5)
Web Application Development
                 การพัฒนาโปรแกรมด้วยฟอร์ม คำสั่งควบคุม โปรแกรมย่อย แถวลำดับ แนวคิดการโปรแกรมเชิงวัตถุ การจัดการแฟ้มข้อมูลและการเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล
5783205 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา 3(2-2-5)
Application Development on Handheld Devices
                 แนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพา ภาพรวมของสถาปัตยกรรมบนอุปกรณ์พกพา แนะนำแพลตฟอร์มอุปกรณ์พกพาที่สำคัญ ภาษาที่ใช้กับแต่ละแพลตฟอร์ม
การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา วงจรชีวิตของโปรแกรมประยุกต์ การสร้างส่วนต่อประสานผู้ใช้การจัดการข้อมูล การติดต่อกับเครือข่ายไร้สาย การเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต
การใช้ข้อมูลพิกัดตำแหน่งของผู้ใช้การใช้งานแผนที่
5783302 การสื่อสารดิจิทัล 3(2-2-5)
Digital Communications
                 หลักการสื่อสาร สื่อสัญญาณดิจิทัลพื้นฐาน ทฤษฎีข่าวสาร การลงรหัส การชักตัวอย่างความน่าจะเป็นกระบวนการสุ่ม การเข้ารหัสเส้น การกำหนดรูปร่างพัลส์ ทฤษฎีการตรวจจับ
ประสิทธิภาพแถบความถี่เทคนิคสเปกตรัมแถบกว้าง การเข้ารหัสแหล่งกำเนิด การเข้ารหัสช่องสัญญาณหัวข้อการสื่อสารแบบดิจิทัลสมัยใหม่
 
5783303 การสื่อสารในระบบบรอดแบนด์ 3(2-2-5)
Broadband Communications
                 ระบบโทรคมนาคม โครงข่ายการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง เทคโนโลยีการสื่อสาร บรอดแบนด์ แบบผ่านสายนำสัญญาณ แบบไร้สาย ข้อตกลงของสัญญาณควบคุม การจัดการ
ความหนาแน่นของข้อมูลบนโครงข่ายสื่อสาร การแปลงสัญญาณแบบพีซีเอ็ม การมัลติเพล็กซ์แบบเอฟดีเอ็มแบบโอเอฟดีเอ็ม แบบทีดีเอ็ม แบบซีดีเอ็ม แบบการควบคุมการเข้าถึงหลายเส้นทาง
แบบโอเอฟดีเอ็มเอ
 
5783401 การจำลองสำหรับโทรคมนาคมและการสื่อสารข้อมูล 3(2-2-5)
Simulation for Telecommunications and Data Communications
                 การใช้งานโปรแกรมจำลองสำหรับโทรคมนาคมและการสื่อสารข้อมูล การป้อนข้อมูล การเก็บข้อมูล การสร้างกราฟคำนวณ เกี่ยวกับเวกเตอร์ เมทริกซ์  โพลิโนเมียล 
การเขียนฟังก์ชันและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ กรณีศึกษาทางด้านโทรคมนาคมและการสื่อสารข้อมูล
 
5783504 ระบบการสื่อสารไร้สายและระบบการสื่อสารเคลื่อนที่  3(2-2-5)
Wireless and Mobile Communication Systems
                ทฤษฎี การใช้งานคลื่นวิทยุ มาตรฐาน โครงสร้าง กลไกการสื่อสารข้อมูล เทคนิคการออกแบบเครือข่ายไร้สาย ความปลอดภัยในระบบเครือข่ายไร้สาย เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย
ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่เซลลูลาร์ การวางเซลล์ พื้นที่ครอบคลุมเซลล์ สภาพแวดล้อม การแพร่กระจายคลื่นของสถานีรับและส่ง การเกิดการรบกวน การบริหารความถี่ การจัดสรรช่องสัญญาณ
การวัดและวิเคราะห์สัญญาณในเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ แนวโน้มของระบบการสื่อสารไร้สายในปัจจุบันและอนาคต
 
5783505 ระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ 3(2-2-5)
Cloud Computing System
                  แนวความคิดการคอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆ การทําระบบเสมือนไฮเปอร์วิชัน การกําหนดบทบัญญัติ การไม่มีบทบัญญัติ การประสมการโน้มเอียง ชนิดของการโน้มเอียง
ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ การวัดการใช้บริการ การคิดเงิน ความยืดหยุ่น สเกลเชิงเศรษฐศาสตร์ การจัดการเครื่องมือ การทํางานแบบอัตโนมัติในการคอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆ
โมเดลในการให้บริการของกลุ่มเมฆ โมเดลสถาปัตยกรรมของกลุ่มเมฆ แผนการการนํากลุ่มเมฆไปใช้งานแบบสาธารณะ แบบส่วนบุคคล ความปลอดภัยในการคอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆ
 
5783602 กฎหมายและจริยธรรมด้านกิจการโทรคมนาคม 3(3-0-6)
Law and Ethics for Telecommunication Operation
                การเข้าถึง การควบคุมข่าวสารข้อมูล โดยคำนึงถึงความเป็นส่วนบุคคล การรักษาความปลอดภัย กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายอินเทอร์เน็ต กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ มาตรฐานทางจริยธรรม สัญญาและข้อตกลงออนไลน์ อาชญากรรมทางเทคโนโลยี การละเมิด ความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ
 
5783603 การทำเหมืองข้อมูล 3(2-2-5)
Data Mining
                กระบวนการทำเหมืองข้อมูลที่สำคัญ การแบ่งกลุ่มข้อมูลโดยใช้อัลกอริทึมเคมีนส์ โครงข่ายประสาทเทียมโคโฮเนน การจำแนกโดยใช้รูปต้นไม้การตัดสินใจ โครงข่ายประสาทเทียม
แบคพรอพโพเกชัน การค้นหากฎความสัมพันธ์ของข้อมูลโดยการใช้อัลกอริทึมแอพพริออรี ซอฟต์แวร์การทำเหมืองข้อมูล เชิงพาณิชย์ การประยุกต์ใช้งานการทำเหมืองข้อมูล
5783604 เทคโนโลยีไคลเอนต์ เซิร์ฟเวอร์ 3(2-2-5)
Client Server Technology
                 สถาปัตยกรรมไคลเอนต์ เซิร์ฟเวอร์ ระบบปฏิบัติการเครือข่ายที่ใช้งานบนเครือข่ายแบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ รูปแบบการใช้งาน การประมวลผล มาตรฐาน และการสื่อสารระหว่าง
ไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ รวมไปถึงโปรแกรมประยุกต์แบบไคลเอนต์ เซิร์ฟเวอร์
 
5783801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2(180)
Pre-Internship
                 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บูรณาการองค์ความรู้ภาคทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติในสถานการณ์จำลอง การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการทำงานของหน่วยงานของ
ภาครัฐบาลและเอกชน
5783802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5(450)
Internship
                  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านโทรคมนาคมและการสื่อสารข้อมูล ในองค์การ หน่วยงานของภาครัฐบาลและเอกชน การเสริมสร้างความรู้ทักษะเจตคติและประสบการณ์ในอาชีพ
5783803 การเตรียมสหกิจศึกษา 1(90)
Pre-Cooperative Education
                 การปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ แนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการ ขั้นตอน ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ความรู้เกี่ยวกับ
มาตรฐานสากล มาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ การเลือกสถานประกอบการ การเสริมสร้างทักษะจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา การเขียนรายงานทางวิชาการ
และการนำเสนอผลงาน
5784304 ระบบสมองกลฝังตัว 3(2-2-5)
Embedded System
                 ไมโครคอนโทรลเลอร์ การออกแบบระบบสมองกลฝังตัวโดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่อที่จำเป็น การเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการนำไปใช้งานที่คุ้มค่าต่อการลงทุน
ระบบปฏิบัติการแบบทันทีทันใด การปรับระบบปฏิบัติการแบบทันทีทันใด วิธีการในการออกแบบซอฟต์แวร์และตัวอย่างการใช้งาน
5784402 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2-5)
Geographic Information System
                  การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ข้อมูลในรูปสัญลักษณ์เชิงพื้นที่ กรรมวิธีการจัดเก็บข้อมูลเชิงแผนที่ในระบบคอมพิวเตอร์
ระบบฐานข้อมูลสำหรับภูมิศาสตร์ การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเข้ากับรูปภาพแผนที่ เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดการประมวลผล การแสดงภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
การเสนอข้อมูลทางภูมิศาสตร์ด้วยกราฟไดอะแกรม คาร์โตแกรมและแผนที่คอมพิวเตอร์
5784403 การประมวลผลเสียงดิจิทัล 3(2-2-5)
Digital Speech Processing
                 การสุ่มตัวอย่างข้อมูล การควอนไทซ์แบบสเกลาร์ แบบเวกเตอร์ การจำลองแบบสัญญาณทางเสียง การรับรู้สัญญาณทางเสียง ไซโคอะคูสติก การเข้ารหัสรูปคลื่นโวโคลเตอร์
การเข้ารหัสแบบไฮบริด เทคนิคการลดสัญญาณรบกวน การหาลักษณะสำคัญของสัญญาณทางเสียง การฝึกแบบจำลองทางสถิติ การแทนรูปเวลาและความถี่ การประมวลผลอินพุต
การรู้จำเสียงพูดเบื้องต้นแบบจำลองฮิดเดนมาร์คอฟ แบบจำลองภาษา การรู้จำเสียงพูดต่อเนื่องศัพท์ขนาดใหญ่
5784404 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 3(2-2-5)
Digital Signal Processing
                 สัญญาณ ระบบชนิดไม่ต่อเนื่อง การแปลงฟูริเยร์แบบไม่ต่อเนื่องทางเวลา ขบวนการสุ่มสัญญาณ ปรากฏการณ์เคลือบแฝง การแปลงซี ดิสครีทฟูรีเยร์ และฟาส์ทฟูริเยร์ การวิเคราะห์
ระบบเชิงเส้นที่ไม่แปรตามเวลา การสร้างระบบชนิดไม่ต่อเนื่อง การออกแบบดิจิทัลฟิลเตอร์
 
5784405 การประมวลผลภาพดิจิทัล 3(2-2-5)
Digital Image Processing
                 การประมวลผลภาพในระบบ 2 มิติ การคำนวณ การรู้จำ หรือการทนทานต่อสัญญาณรบกวนระบบการรับภาพ การปรับปรุงภาพ การลดสัญญาณรบกวนภายในภาพ การกรองข้อมูล
ที่ไม่ต้องการทิ้ง การหาขอบภาพ การหาแกนกลางของภาพ การแยกวัตถุออกจากภาพการทำให้ภาพนุ่ม การทำให้ภาพคมชัด การแปลงข้อมูลภาพ
5784506 การบริหารและการออกแบบเครือข่าย 3(2-2-5)
Network Design and Administration
                 เทคนิคออกแบบเบื้องต้นสำหรับเครือข่ายสื่อสารข้อมูล การพิจารณาแง่มุมเชิงการจัดการธุรกิจของการออกแบบระบบเครือข่าย การประมาณความต้องการข้อมูล การวิเคราะห์ต้นทุน
ของเครือข่าย การออกแบบโครงร่าง การกำหนดค่าความจุ การกำหนดเส้นทางข้อมูล การออกแบบเครือข่ายเสมือน อุปกรณ์ในการออกแบบเครือข่าย ประเด็นในการออกแบบเครือข่ายไร้สาย
 
5784507 ความปลอดภัยของสารสนเทศ  3(2-2-5)
Information Security
                 ความปลอดภัยของสารสนเทศ นโยบายด้านความปลอดภัย รูปแบบการละเมิดความปลอดภัยของสารสนเทศ การเข้ารหัส การถอดรหัส การพิสูจน์ทราบ การป้องกันการคุกคาม
เทคนิคและเทคโนโลยีสำหรับการรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศ
5784605 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการประมวลผลแบบกระจาย 3(2-2-5)
Computer Networks and Distributed Processing
                  หลักการเบื้องต้นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รูปแบบการประมวลผลเครือข่าย หลักการประมวลผลแบบกระจาย การทำงานแบบไคลเอนต์ เซิร์ฟเวอร์ ซีพียู หน่วยความจำ ระบบบัส
ซอฟต์แวร์และมาตรฐานสำหรับการประมวลผลแบบกระจาย ข้อดี ข้อเสีย การใช้ประโยชน์จากการประมวลผลแบบกระจาย
 
5784606 เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5)
Artificial Intelligence Technology
                 ความเป็นมาของปัญญาประดิษฐ์ ปัญหาเชิงปรัชญา นิยามที่สำคัญ ปริภูมิการค้นหา วิธีการค้นหา แบบฮิวริสติก ปัญหาที่มีเงื่อนไขบังคับ การแทนความรู้ วิธีการหาเหตุผล
การหาคำตอบ การพิสูจน์ในระบบตรรกะ การอนุมาน การเรียนรู้ของเครื่องจักร ระบบผู้เชี่ยวชาญ ภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับปัญญาประดิษฐ์ในการพัฒนาโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์
 
5784607 การวิจัยด้านโทรคมนาคมและการสื่อสารข้อมูล 3(2-2-5)
Telecommunications and Data Communications Research
                ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ ระเบียบวิธีวิจัย การทดสอบสมมติฐาน ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ชนิดของข้อมูล การระบุตัวแปร การออกแบบการวิจัย การหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งแบบพาราเมทริกซ์  นอนพาราเมทริกซ์  การวางแผนการทดลอง การวิจัยและพัฒนาการเขียนเค้าโครงการวิจัย การประเมิน การเขียนรายงาน
การวิจัย ปัญหาและตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปทางสถิติ
5784804 สหกิจศึกษา 6(540)
Cooperative Education
                 การปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็มเวลาของสถานประกอบการ ที่เน้นปฏิบัติงานด้านวิชาการและงานวิจ ^