Zone Alarm Consutant
บทความ
Crontab
 ปรับปรุงล่าสุด : 2015-06-01 17:48:13

 Crontab คือคำสั่งที่จะทำงานตามเวลาที่กำหนด ซึ่งจะช่วยทำให้เราสะดวกขึ้นมากในการที่จะต้องสั่งงานบางอย่างซ้ำๆ กันหลายๆ ครั้ง อาจจะเป็นทุกๆ ชั่วโมง ทุกๆ วัน หรือ ทุกๆ เดือน เช่นการสั่งให้ Server ทำ Backup ทุกๆ สัปดาห์

คำสั่งและ option ของ crontab มีดังนี้
#crontab filename การนำเอาคำสั่ง crontab เข้ามาจาก ไฟล์อื่น
#crontab -e แก้ไข crontab ปัจจุบัน (ส่วนมากเราจะเพิ่มคำสั่งลงไปในนี้เลย)
#crontab -l ดูคำสั่ง crontab ทั้งหมดที่มีอยู่
#crontab -r ลบคำสั่ง crontab ที่มีทั้งหมด
#crontab -u user เป็นคำสั่งของผู้ดูแลระบบเท่านั้น เพื่อใช้ดู แก้ไข ลบ crontab ของ user แต่ละคน


เมื่อเรียกคำสั่งตามข้างบนแล้ว crontab จะเข้าสู่ระบบการ กำหนด หรือแก้ไข ซึ่งการกำหนด หรือแก้ไขนี้จะเหมือนกับการใช้งาน vi


รูปแบบของคำสั่ง crontab มีทั้งหมด 6 fields ดังนี้
1 = minute มีค่า 0 - 59 เวลาเป็นนาที จะสั่งให้คำสั่งที่กำหนดทำงานทันที่เมื่อถึงนาทีที่กำหนด
2 = hour มีค่า 0 - 23 เวลาเป็นชั่วโมง จะสั่งให้คำสั่งที่กำหนดทำงานทันที่เมื่อถึงชั่วโมงที่กำหนด
3 = day มีค่า 1 - 31 เวลาเป็นวัน จะสั่งให้คำสั่งที่กำหนดทำงานทันที่เมื่อถึงวันที่กำหนด
4 = month มีค่า 1 - 12 เวลาเป็นเดือน จะสั่งให้คำสั่งที่กำหนดทำงานทันที่เมื่อถึงเดือนที่กำหนด 
5 = weekday มีค่า 0 - 6 วันขะงแต่ละสัปดาห์ มีค่าดังนี้ (อาทิตย์ = 0, จันทร์ = 1, อังคาร = 2, พุธ = 3, พฤหัส = 4, ศุกร์ = 5 ,เสาร์ = 6 )
6 = command คำสั่ง เราสามารถกำหนดคำสั่งได้มากมาย รวมทั้ง script ต่าง ๆ ตามที่เราต้องการ


โดยสามารถจำเป็นรูปแบบง่ายได้ดังนี้
* * * * * command to be executed
- - - - -
| | | | |
| | | | ----- Day of week (0 - 7) (Sunday=0 or 7)
| | | ------- Month (1 - 12)
| | --------- Day of month (1 - 31)
| ----------- Hour (0 - 23)
------------- Minute (0 - 59)


เริ่มเพิ่ม Cron Jobs โดยใช้คำสั่ง
crontab -e


จากนั้นเพิมพ์คำสั่งดังต่อไปนี้ได้เลย
1 2 3 4 5 /path/to/script.sh


ยกตัวอย่างคำสั่ง Crontab รูปแบบต่างๆ


การสั่งให้ /path/to/command ทำงานเมื่อเวลาผ่านไป 5นาที หลังเที่ยงคืน ในทุกๆ วัน
5 0 * * * /path/to/command


การสั่งให้ /path/to/script.sh ทำงานเวลา 14.25น. ของวันที่ 1 ในทุกๆ เดือน
15 14 1 * * /path/to/script.sh


การสั่งให้ /scripts/phpscript.php ทำงานเวลา 22.00น. ในทุกๆ วัน ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์
0 22 * * 1-5 /scripts/phpscript.php


โดยปกติแล้วเมื่อ Cron Jobs ทำงานระบบจะส่ง E-Mail เพื่อแจ้งให้ Server Admin หรือ User ที่ตั้ง Cron Jobs ทราบว่า Cron Jobs ทำงานเรียบร้อยหรือติดปัญหาอย่างไร


หากต้องการให้ Cron Jobs ส่ง E-Mail ไปยังบัญชีที่เราตั้งค่าไว้เราสามารถเพิ่มคำสั่งได้ดังนี้
MAILTO="admin@domain.com"
0 3 * * * /root/backup.sh


หากเราไม่ต้องการให้ระบบส่ง E-Mail เราสามารถตั้งค่า Cron Jobs ได้โดยเพิ่ม /dev/null 2>&1 ตามหลัง command ที่จะสั่งให้ทำงาน ยกตัวอย่างเช่น
0 1 5 10 * /path/to/script.sh >/dev/null 2>&1


ทำการ save แล้วสั่ง
/etc/init.d/crond restart<< รายการทั้งหมด
© Copyright 2012-2020. Zone Alarm Consutant
เลขที่ 169 ถ.เขื่อนธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000